Oфициални правила на национална потребителска промоция

„Вкусните моменти заедно 2020“ с 1Л, 1.5Л, 2Л Coca-Cola / 1.5Л, 2Л Coca-Cola Без Захар / 1.5Л, 2Л Fanta Orange / 1.5Л, 2Л Sprite

Дата на последна актуализация: 18.05.2020 г.


ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

Онлайн част на Промоцията на www.mypromocc.bg:

Промоционална механика в търговските обекти:

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ОНЛАЙН ЧАСТТА НА ПРОМОЦИЯТА

Онлайн част на Промоцията на www.mypromocc.bg

ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ КАПАЧКИТЕ

ЧАСТ 11. ОТГОВОРНОСТ

ЧАСТ 12. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

ЧАСТ 14. СПОРОВЕ

ЧАСТ 15. ПУБЛИЧНОСТ

ЧАСТ 16. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД (ККХБК) е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

КККХБК се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство. ККХБК предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

ККХБК определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, ККХБК взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на промоционалната игра лични данни.

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната игра от ККХБК има право на:

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на промоцията.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Данните, получавани и обработвани от „Амекси“ ООД и „МОБИКА“ ООД (в случай че печеливш участник заяви получаване на награда и посредством SMS) за целите на получаване на наградата от спечелилите участници, се обработват по възлагане на ККХБК, и всички претенции на участниците във връзка с обработката на личните им данни следва да се отнасят към ККХБК на посочените в тези условия данни за контакт.

Повече информация за обработката на предоставените данни във връзка с Промоцията може да бъде получена посредством:

Приложение: Промоционални етикети и капачки

sticker1

sticker2

sticker3

sticker4

sticker5

sticker6

sticker7

sticker8

sticker9

sticker10

sticker11

sticker12

sticker13

sticker14

sticker15

sticker16

sticker17

sticker18

sticker19

sticker20

sticker21

sticker22

sticker23

sticker24

sticker25

sticker26

sticker27

sticker28

sticker29

sticker30

sticker31

sticker32

sticker33

sticker34

cap

x
Как използваме бисквитки?
Използваме бисквитки, за да подобрим работата Ви с нашия сайт. Продължавайки и използвайки този сайт, включително и само началната страница, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки. Ако желаете да блокирате бисквитките, моля, прочетете нашата Политика за употреба на бисквитки и/или използвайте опциите по-долу. Моля, имайте предвид, че части от този сайт може да не функционират правилно, в случай че блокирате всички бисквитки.
Виж повече